Missie en Visie

Onze missie
School waar je leert samenleven. 

Onze visie
Waar staat onze school voor?
Op grond van deze basisprincipes en kernkwaliteiten hebben we vijf kernwaarden geformuleerd, Die steeds het uitgangspunt zijn voor ons onderwijs op De Klink: samen, mens-en-kind, wereldoriëntatie, vieren en uniek.

Samen
Kinderen leren met elkaar samen te werken. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om in onze maatschappij te kunnen functioneren. Alle groepen worden heterogeen in leeftijd samengesteld, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. De leerkrachten werken samen om het onderwijs te verzorgen, ze helpen elkaar en leren van elkaar. Ook samenwerken met de ouders vinden we essentieel: een goede communicatie, wederzijds respect en ouders betrekken bij diverse activiteiten, schoolontwikkelingen en beleid, dragen bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen.

Mens-en-kind
Elk kind is een persoon in ontwikkeling. Om een eigen identiteit te ontwikkelen heeft een kind/mens persoonlijke relaties nodig met:
● Zichzelf. Kinderen moeten zichzelf leren kennen, zodat ze zich competent kunnen voelen, maar ook om aan te        kunnen geven waar ze zich in willen ontwikkelen. De kernwoorden hierbij zijn: zelf verantwoordelijkheid, eigenaarschap en reflecteren.
● De ander. Kinderen zitten in een stamgroep waarin drie verschillende leeftijden zitten. Hierdoor gaat het leren van en met elkaar en het elkaar helpen gemakkelijker. Kernwoorden hierbij zijn: samenwerken, harmonieus samenleven, respect.
● De wereld. Kinderen ontwikkelen zich niet individueel, maar met anderen in een wereld. Op De Klink willen we de kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en willen we ze laten kennismaken met levensechte situaties. Kernbegrippen hierbij zijn: betekenisvol leren, intrinsieke motivatie, zorg voor omgeving.

Wereldoriëntatie/ Buiten=Binnen
In een Jenaplanschool is wereldoriëntatie het hart van het onderwijs. Kinderen gaan zinvolle relaties aan met hun omgeving, zowel binnen als buiten de school. Wereldoriëntatie wordt zoveel mogelijk thematisch aangeboden en in samenhang. Kinderen en leerkrachten gebruiken het thema als startpunt voor verdieping. Naast de methode Alles in 1/ Alles Apart, passen we het vraaggestuurd leren toe. Middels het maken van een expertmindmap (leerkrachten) en klassenmindmap (kinderen en leerkracht) gaan kinderen onderzoeksvragen formuleren waarop al ontdekkend, experimenterend, onderzoekend en presenterend de antwoorden gevonden moeten worden.

Vieren
Met vieren bedoelen we het samen beleven van lief en leed, beleven dat je bij elkaar hoort, waardoor kinderen leren elkaar te waarderen. We kennen op onze school verschillende vieringen:
● De weeksluiting: kinderen zingen, spelen toneel, zeggen gedichten op en presenteren. Dit is een gevolg van wat er in de groep of op school aan vooraf is gegaan. Deze viering vindt gezamenlijk plaats in de gemeenschapsruimte.
● Verjaardagen: van de kinderen of van de stamgroepleider. Deze worden meestal in de stamgroep georganiseerd.
● Vertrek of verwelkoming van een kind of groepsleerkracht.
● Nationale of kerkelijke feesten of herdenkingen.

Uniek
Elk kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden en een eigen karakter. De Klink wil zoveel als kan rekening houden met deze uniciteit en de kinderen begeleiden bij hun eigen manier van groot worden. Elk kind moet het gevoel krijgen dat het geaccepteerd wordt en mag zijn wie het is. De school wil kinderen leren trots te zijn op de sterke kanten en hen begeleiden bij het verbeteren van de minder sterke kanten.