Verlof aanvragen

Leerplicht en verlof

Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind volledig leerplichtig. Dit staat beschreven in de zogenaamde leerplichtwet. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de schoolgids beschreven.


 

Aanvraagformulier verlof

Veld leegmaken