Medezeggenschapsraad

Beste ouders,
 
Als MR-leden willen wij u nogmaals verduidelijken wat de rol is van de MR binnen de school van jullie kind(eren). Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode, huiswerkbegeleiding, of de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school…. Bijna teveel om op te noemen….

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur (bij een openbare school is dat het gemeentebestuur). Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit.

De MR praat dus in feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat men wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel.

Wat wij erg belangrijk vinden is de mening, vragen en opmerkingen van ouders over alle schoolse zaken. De oudergeleding van de MR probeert zo goed mogelijk te luisteren naar andere ouders en neemt deze informatie mee in de vergaderingen om zaken die bij de ouders spelen mee te nemen naar het team en bestuur toe. Wij nemen deze taak heel serieus en willen alle ouders dan ook vragen om een van ons te benaderen als u ergens vragen en/of opmerkingen over heeft. U kunt ons natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken, maar dit kan uiteraard ook via de mail.
Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij de leerkrachten op school.
 
Wij hopen u hier voldoende mee geïnformeerd te hebben en streven naar een goede samenwerking in de toekomst tussen ouders, MR, directie, team en bestuur.
 
Met vriendelijke groeten,
  
Nicole van den Heurik, oudergeleding 
Dominique Raedts, oudergeleding 
Marlies Adams, personeelsgeleding         
Veerle Smolenaers, personeelsgeleding